J’MA

PHOTOGRAPHED BY LENAR KARIM @LENAR.KARIM, STYLED BY SVETLANA SAFINA @SAF_SVETA,
MODEL KAZAN TATARSTAN, MAKEUP BY ALEXANDRA HAVRONINA @ALEXAVRONINA